PŘESPOLNÍ BĚH 2023

07.10.2023

Přihlášky

Do 4. října 2023 na PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI
ve formátu xls.
 (ke stažení níže) na adresu: 
spacve@centrum.cz 

a v kopii na kancelář župy plk. Švece: zupaplksvece@seznam.cz

Formulář přihlášky byl rozeslaný na sokolské jednoty a je ke stažení na webu župy.

Podmínky

  • Vysílající jednota odevzdá při prezenci samostatný list se soupiskou všech svých závodníků podle kategorií (na soupisce je povinné čestné prohlášení statutárního zástupce sokolské jednoty o zaplacení členských známek na rok 2023).
  • Startovné činí 50 Kč na každého sokolského závodníka. Pro závodníky, kteří NEJSOU členy Sokola, činí startovné 100 Kč za závodníka – uhradí se při prezenci.
  • Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající jednota. Sokolští závodníci jsou pojištěni v rámci ČOS. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
  • Závodí se podle soutěžního řádu na rok 2023/2024.
  • Pro vlastní závod lze použít jakýkoliv vhodný sportovní úbor, u sokolských závodníků je doporučené označení sokolskou symbolikou.
  • Přebor není určen pro sportovce registrované v běžeckých atletických oddílech ČAS!

Profil tratě bude vystaven v prostoru startu.

Časový rozvrh:
8.45–9.15     prezence, upřesnění přihlášek, prohlídka tratě
9.30–10.00 porada rozhodčích, výdej startovních čísel
10.00           předpokládané zahájení

Ceny: První tři z každé kategorie obdrží diplom a medaili.

Technické zabezpečení:
Ředitel závodu: Josef Potůček
Prezence: Magda Potůčková, Eva Čtvrtníčková
Hlavní rozhodčí: Věra Špačková
Velitel trati: Josef Potůček
Zdravotník: Dagmar Jonášová

Občerstvení možno zakoupit na místě.


Věra Špačková, v. r. 
náčelnice župy 

Oleg Šalbaba, v. r.
náčelník župy